Published on

ทำเว็บ 2 ภาษาง่ายๆ ด้วย Vue i18n

Vue i18n

ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.pierbover.com

เมื่อผมทำ Website portfolio ด้วย vue.js ไปสักพัก มีความคิดอยากให้เว็บมีภาษาไทยด้วย (ตอนแรกตั้งใจว่าจะทำเว็บเป็นภาษาอังกฤษ) เลยเริ่มหา Tools ที่ง่ายที่สุด อยากให้มันง่ายสะจนกดแล้วให้มันแปลภาษาให้เลย แต่ลองอยู่สักพักไม่น่าจะไหว คงต้องทำแบบแยกเขียน 2 ภาษาแล้ว Switch เอา จนไปเจอ Vue i18n มาลองทำไปพร้อมกันเลยครับ


Install dependency ผ่าน Vue CLI

 1. เพิ่ม plugin โดยใช้ vue add
$ vue add i18n
 1. ถ้าเราใช้ Git มีการแก้ไขและยังไม่ได้ commit vue จะไม่แนะนำให้ติดตั้ง ควรจะ commit ก่อน เพราะจะเป็นการ import และเพิ่ม file ให้ Auto แต่ในที่นี้ผมไม่สนใจก็จะตอบ y ไป
? Still procees? (y/N) y
 1. ต้องการให้ภาษา Default เป็นภาษาอะไร ถ้าเราไม่ตอบและ enter จะ Default en มาให้
? The locale of project localization. (en)
 1. ภาษาที่ 2 เราจะใช้ภาษอะไร ของผมเป็น th
? The fallback locale of project localization. (en) th
 1. ต้องการให้ Folder ที่เก็บภาษาทั้งหมด ชื่อว่าอะไร enter ได้เลยจะ Default มาให้ชื่อ locales
? The directory where store localization messages of project. It's stored under `src` directory. (locales)
 1. ถ้าตอบ y จะสามารถใช้ <i18n></i18n> ใน File .vue ได้เลย สำหรับเว็บที่มี Component แค่ File เดียว
? Enable locale messages in Single file components ? (y/N) N
 1. ต้องการอัพ Version หรือไม่ ?
? Whether to set up a birdge to migrate to vue-i18n@v9.x from vue-i18n@v8.26 ? (y/N) N

เมื่อ Install เสร็จแล้วจะสังเกตุเห็นว่ามีไฟล์เพิ่มขึ้นมา และบางไฟล์ถูกแก้ไข

vue.config.js - สำหรับตั้งค่าต่างๆของ Plugin ไม่ต้องแก้ไขอะไร

pluginOptions: {
  i18n: {
   locale : 'en',
   fallbackLocale: 'th',
   localeDir: 'locales',
   enableInSFC: true,
   enableBridge: false
  }
}

.env - ตัวแปร Global

VUE_APP_I18N_LOCALE=en
VUE_APP_I18N_FALLBACK_LOCALE=th

src/main.js - import & use

import i18n from './i18n'
.
.
.
new Vue({
 ...
 i18n,
 render: h => h(App)
}).$mount('#app')

src/i18n.js - เป็น Code ในการ Setup ค่าเริ่มต้น

import Vue from "vue"
import VueI18n from "vue-i18n"

Vue.use(VueI18n)

function loadLocaleMessages() {
 const locales = require.context("./locales", true, /[A-Za-z0-9-_,\s]+\.json$/i)
 const messages = {}
 locales.keys().forEach((key) => {
  const matched = key.match(/([A-Za-z0-9-_]+)\./i)
  if (matched && matched.length > 1) {
   const locale = matched[1]
   messages[locale] = locales(key)
  }
 })
 return messages
}

export default new VueI18n({
 locale: process.env.VUE_APP_I18N_LOCALE || "en",
 fallbackLocale: process.env.VUE_APP_I18N_FALLBACK_LOCALE || "en",
 messages: loadLocaleMessages(),
})

src/locales/en.json - ในโฟลเดอร์จะเก็บภาษาทั้งหมดไว้ เริ่มต้นมาจะเป็น en โดยแยกภาษาออกตามชื่อไฟล์ เอาไว้สำหรับ Switch

{
 "message": "hello i18n !!"
}

src/components/Helloi18n.vue - ไฟล์ Example การใช้งาน (ถ้าไม่ได้ใช้ ลบออกได้เลย)

<template>
 <p>{{ $t('hello') }}</p>
</template>

<script>
export default {
 name: 'HelloI18n'
}
</script>

<i18n>
{
 "en": {
  "hello": "Hello i18n in SFC!"
 }
}
</i18n>

เพิ่มไฟล์ locales/th.json ไฟล์นี้เราจะเก็บส่วนที่เป็นภาษาไทย

"home" : {
 "title" : "สวัสดี, ผม Janescience",
 "subtitle" : "นักพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นท่านหนึ่ง",
 "description" : "แค่อยากมีเว็บแนะนำตนเอง สะสมผลงาน และบันทึกการเรียนรู้ เป็นของตนเอง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ต่างๆ ขึ้นอยู่กับความสนใจช่วงนั้นๆ",
 "btnContact" : "ติดต่อ",
 "btnScrollDown" : "เลื่อนลง"
},

แก้ไขไฟล์ locales/en.json

"home" : {
 "title" : "Hi,I'am Janescience",
 "subtitle" : "Web Developer",
 "description" : "I just want to have my own website to introduce myself, portfolio , and record learning of my own with content about what I have learned. depending on the interest in that period.",
 "btnContact" : "Contact Me",
 "btnScrollDown" : "Scroll down"
},

*Key ต้องชื่อเหมือนกัน

สร้าง Function สำหรับเอาไว้ Switch ภาษา

เมื่อกำหนดค่าให้กับ this.$i18n.locale จะวิ่งไปอ่านไฟล์ locales/{this.$i18n.locale}.json และสามารถเข้าถึงตัวแปรนี้ที่ไหนก็ได้ใน Project

methods: {

 switchLocale() {
   if (this.$i18n.locale !== 'en') {
     this.$i18n.locale = 'en';
   }else{
     this.$i18n.locale = 'th';
   }
 }
}

สร้างปุ่ม Switch ภาษาในส่วนของ HTML

เช็คเงื่อนไขว่าปัจจุบันเป็นภาษาอะไร และแสดงผลเป็นภาษาตรงข้าม

<button @click="switchLocale()">{{ this.$i18n.locale == 'en' ? 'TH' : 'EN' }}</button>

การแสดงผลในส่วนของ HTML เรียกใช้ตัวแปร

<div class="home__data">
 <h1 class="home__title">{{ $t("home.title") }}</h1>
 <h3 class="home__subtitle">{{ $t("home.subtitle") }}</h3>
 <p class="home__description">{{ $t("home.description") }}</p>
 <button href="/contact" :content="$t('home.btnContact')" icon="uil-message"></button>
</div>

<div class="home__scroll">
 <a href="#about" class="home__scroll-button button--flex">
  <i class="uil uil-mouse-alt home__scroll-mouse"></i>
  <span class="home__scroll-name">{{ $t("home.btnScrollDown") }}</span>
  <i class="uil uil-angle-down home__scroll-arrow"></i>
 </a>
</div>

ทดสอบ

EN Example
TH Example

จะเห็นว่าเราแทบไม่ต้อง Config อะไรยุ่งยากเลยครับ ได้เว็บ 2 ภาษาตามที่ต้องการแล้ว 👏🏻 หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ 😁