Docker

  • feature-image
    เป็น Plugin อีกตัวของ Docker ที่อยู่ในรูปแบบของ Script เพื่อมาช่วยในการสร้าง Container และ Config หลายๆอันขึ้นมาพร้อมกัน โดยใช้คำสั่งเดียว `docker-compose up`